SEGURETAT BBS

PROGRAMA DE SEGURETAT BBS A LA CONDUCCIÓ I OPERACIONS DE CÀRREGA I DESCÀRREGA

TRANSPORTS CANDIDO 2000, S.L té implantat i promociona un Programa BBS són les sigles de "Behavior-Based Safety" (seguretat basada en el comportament), un programa de seguretat tant en la conducció com en les operacions de càrrega i descàrrega l'objectiu de les quals és prevenir accidents i lesions al lloc de treball modificant el comportament dels empleats.

Un programa BBS consta de les fases següents:

  • Planificació: Es defineixen les metes i els objectius del programa BBS i determina l'abast del programa. També implica la selecció del personal que dirigirà i aplicarà el programa i la formació segons el nivell de participació.
  • Observació: l'equip BBS realitza les observacions a partir de la llista de comprovació, documenta i registra el comportament dels empleats al lloc de treball.
  • Retroalimentació: l'equip BBS proporciona feedback als empleats basant-se en les dades recollides durant la fase d'observació. Els comentaris solen ser positius i constructius, destacant els comportaments segurs i eficaços i suggerint millores quan calgui.
  • Avaluació: Valorar l'eficàcia del programa BBS a partir de recopilar dades addicionals i comentaris dels empleats per determinar si el programa ha assolit els seus objectius i objectius. En base als resultats, l'organització pot fer ajustaments al programa per millorar-ne l'eficàcia.
Image
Image

Els avantatges de la implementació d'aquests programes de seguretat són:

  • Reducció d'accidents i lesions.
  • Millora de la cultura de la seguretat.
  • Major compromís dels empleats.
  • Reducció de costos.
  • Millora de la reputació i la imatge de l'empresa.
  • Compliment de la normativa.

Creiem que aquests principis són fonamentals per garantir la seguretat a la carretera i en les operacions de càrrega i descàrrega i és per això que els animem a implantar la metodologia BBS a la seva empresa.

Search